Konkurs – regulamin

Regulamin 
konkursu w ramach projektu badawczego nt. gazu z łupków:

 „Gaz dla gminy” 
- dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej”

§ 1. Cel konkursu
Celem konkursu jest:
podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli samorządów lokalnych 
i pracowników administracji publicznej w zakresie poszukiwania i eksploatacji gazu niekonwencjonalnego (ze szczególnym uwzględnieniem gazu z łupków);
uświadomienie potencjału korzyści mogących płynąć z eksploatacji źródeł gazu z łupków dla lokalnych społeczności.
§ 2. Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Śniadeckich 17.

§ 3. Adresaci Konkursu
Adresatami Konkursu są przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej z terenu województwa lubelskiego.

§ 4. Warunki udziału w Konkursie
Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby mające status pracownika samorządu, tj. zatrudnione w urzędach gminy (miasta), powiatu i marszałkowskich oraz jednostkach podporządkowanych administracji samorządowej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z późn. zm.)
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (do 150 słów): 
Jakich oczekujesz problemów ale i korzyści dla siebie, swoich sąsiadów i twojej lokalnej społeczności w związku z powstającymi w twoim otoczeniu (regionie) kopalniami gazu łupkowego ?
Rozwiązanie testu wiedzy i osiągnięcie liczby punktów nie mniejszej niż 12.
Wypełnienie metryczki i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

§ 5. Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa w okresie realizacji projektu konferencji regionalnych z cyklu: Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka? Kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej”, na terenie województwa lubelskiego wraz z okresem przewidzianym na ewaluację ankiet tj od 17 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody
Organizator powoła Kapitułę Konkursu złożoną z minimum 3 osób – 2 ekspertów powołanych przez Instytut Studiów Energetycznych oraz przedstawiciela Organizatora.
Zadaniem Kapituły Konkursu będzie ocena i wyłonienie najlepszych i najoryginalniejszych odpowiedzi na konkursowe pytanie.
Z prac Kapituły sporządzony będzie pisemny protokół podpisany przez wszystkich członków Kapituły.
Organizator przewiduje wyłonienie laureatów do 30 lipca 2013 r.
Nagrodami w Konkursie będą: tablety, czytniki ebook, zestawy słuchawkowe bluetooth oraz pamięci pendrive.

§ 7. Prawa Organizatora
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w tym publikacji w całości lub fragmentach nagrodzonych odpowiedzi konkursowych.

§ 8. Inne postanowienia
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie przez Organizatora o przyznanych nagrodach.
Lista laureatów oraz regulamin konkursu będą dostępne będą na stronie internetowej Organizatora www.ise.com.pl/konkurs.
Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą.
Uczestnictwo w konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora.
W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator konkursu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Zatwierdził

dr inż. Andrzej Sikora
Prezes Zarządu