W ramach działalności szkoleniowej zapraszamy…

… na kompleksowe programy szkoleniowe:

 • UPSTREAM – Poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego

  Poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.
  Kompleksowe szkolenie z zakresu technologii i ekonomiki procesów:

  • poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  • wytworzenia i przetworzenia ropy naftowej i gazu ziemnego
  • logistyki wydobytych surowców
  • organizacji i oceny projektów E&P
  • oraz specyfikacji sektora E&P w krajach będących potencjalnym celem inwestycyjnym

  W wersji bazowej proponujemy sześć modułów (3 dni x 7-8 godzin):

  lp. Moduł czas trwania
  1. Historia ropy naftowej i gazu ziemnego
  Miary i pojęcia występujące w przemyśle
  0:30 godz.
  2. Eksploracja i poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego 7 godz.
  3. Produkcja ropy naftowej i gazu 7 godz.
  4. Ekonomika eksploracji i produkcji ropy naftowej 5 godz.
  5. Opis sektora E&P na docelowych rynkach (dwa kraje) 2:30 godz.
  6. Gaz naturalny – specyfika E&P 2 godz.
  RAZEM: 24 godz.

  Istnieje możliwość dostosowania zakresu i czasu trwania szkolenia do indywidualnych potrzeb Klienta.

  Kadra menedżerska koncernów i firm naftowych, przedstawiciele ministerstw i agend rządowych odpowiedzialni za politykę energetyczną, zarządzający funduszami private equity i prywatni inwestorzy zainteresowani inwestycjami w sektor Oil&Gas.

 • DOWNSTREAM – Przerób ropy naftowej, logistyka, handel hurtowy i detaliczny produktów ropopochodnych

  Przerób ropy naftowej, logistyka, handel hurtowy i detaliczny produktów ropopochodnych.

  Kompleksowe szkolenie z zakresu technologii i ekonomiki procesów:

  • przerobu ropy naftowej
  • logistyki produktów rafineryjnych
  • handlu hurtowego produktami rafineryjnymi
  • handlu detalicznego produktami rafineryjnymi
  • ekonomiki i zarządzania biznesem rafineryjnym

  W wersji bazowej proponujemy sześć modułów (3 dni x 7-8 godzin):

  lp. Moduł czas trwania
  1. Rafinacja ropy naftowej – procesy i produkty 8 godz.
  2. Logistyka produktowa 1:30 godz.
  3. Handel hurtowy 2:30 godz.
  4. Ekonomika i zarządzanie rafinerią 4 godz.
  5. Sprzedaż detaliczna 8 godz.
  RAZEM: 24 godz.

  Istnieje możliwość dostosowania zakresu i czasu trwania szkolenia do indywidualnych potrzeb Klienta.

  Adresaci szkolenia:

  Kadra menedżerska koncernów i firm naftowych, przedstawiciele ministerstw i agend rządowych odpowiedzialni za politykę energetyczną, zarządzający funduszami private equity i prywatni inwestorzy zainteresowani inwestycjami w sektor Oil&Gas.

 • GAZ NATURALNY – Poszukiwania, wydobycie, logistyka, handel oraz przemysłowe zastosowania

  Poszukiwania, wydobycie, logistyka, handel oraz przemysłowe zastosowania gazu naturalnego.

  Kompleksowe szkolenie z zakresu technologii i ekonomiki procesów:

  • poszukiwania złóż gazu ziemnego,
  • wydobycia i przetworzenia gazu ziemnego,
  • transportu i magazynowania wydobytych surowców,
  • tradingu i dystrybucji gazu,
  • przemysłowego zastosowania gazu naturalnego,
  • strategicznego zaopatrzenia w gaz na poziomie przedsiębiorstwa,
  • oraz sektora gazu ziemnego w Polsce i na głównych rynkach światowych

  W wersji bazowej proponujemy sześć modułów (3 dni x 7-8 godzin):

  lp. Moduł czas trwania
  1. Historia gazu ziemnego. Miary i pojęcia występujące w przemyśle.
  Łańcuch wartości dla gazu naturalnego
  0:30 godz.
  2. Eksploracja i poszukiwania gazu naturalnego 2 godz.
  3. Produkcja gazu naturalnego 2 godz.
  4. Procesy przetworzenia gazu naturalnego 1 godz.
  5. Logistyka gazu naturalnego 2 godz.
  6. Trading gazu naturalnego 2 godz.
  7. Dystrybucja gazu ziemnego do końcowych odbiorców 1 godz.
  8. Przemysłowe zastosowanie gazu naturalnego 2 godz.
  9. Ekonomika sektora gazu naturalnego 2 godz.
  10. Strategiczne cele zaopatrzenia w gaz ziemny na poziomie firmy 2 godz.
  11. Światowe rynki gazu 2 godz.
  12. Rynek gazu w Polsce 2 godz.
  13. Działania Komisji Europejskiej i organizacji branżowych 3:30 godz.
  RAZEM: ok.:20-24 godz.

  Istnieje możliwość dostosowania zakresu i czasu trwania szkolenia do indywidualnych potrzeb Klienta.

  Adresaci szkolenia:

  Kadra menedżerska koncernów i firm naftowych, przedstawiciele ministerstw i agend rządowych odpowiedzialni za politykę energetyczną, zarządzający funduszami private equity i prywatni inwestorzy zainteresowani inwestycjami w sektor Oil&Gas.

…na dedykowane szkolenia z wybranych zagadnień obszaru Oil&Gas oraz zarządzania strategicznego:

 • Podziemne Magazyny Gazu – rola i znaczenie w nowoczesnym systemie gazowym

  Rola i znaczenie w nowoczesnym systemie gazowym.

  Jednodniowe szkolenie obejmujące swym zakresem poniższe tematy:

  Czym jest podziemny magazyn gazu?
  Rodzaje PMG; PMG dla LNG; Najnowsze technologie;
  Projekty R&D w PMG; Terminologia i miary występujące w PMG

  Rola podziemnych magazynów gazu w systemie gazowym.
  Operacyjne funkcje PMG; Rola PMG w procesie liberalizacji rynku.

  Regulacje Unii Europejskiej w zakresie podziemnych magazynów gazu.
  II Dyrektywa Gazowa; Zasada dostępu stron trzecich (TPA);
  Stan obecny; Jak uzyskać dostęp do PMG w Unii Europejskiej ?

  Ekonomika podziemnych magazynów gazu.
  Koszty inwestycji; Koszty operacyjne; Koszty PMG vs. LNG;
  Ceny i taryfy usług w zakresie PMG; Trendy w kosztach i taryfach.

  Podziemne magazyny gazu na świecie.
  USA; PMG a bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej;
  WNP – aktywność Gazpromu w UE; Azja.

  Podziemne magazyny gazu w Polsce.
  Struktura rynkowa; Dostępne pojemności; Inwestycje;
  PMG a wprowadzane regulacje w zakresie rezerw strategicznych.

  Jak wybudować podziemny magazyn gazu ?
  Dostępne technologie; Możliwe lokalizacje; Etapy budowy;
  Prognozowane nakłady i koszty; Finansowanie.

  Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o podziemnie magazyny gazu.

  Adresaci szkolenia:

  Kadra menedżerska koncernów i firm naftowych, przedstawiciele ministerstw i agend rządowych odpowiedzialni za politykę energetyczną, zarządzający funduszami private equity i prywatni inwestorzy zainteresowani inwestycjami w sektor Oil&Gas.

 • Projekty Inwestycyjne LNG – stan faktyczny i przyszłość

  Stan faktyczny i przyszłość.

  Jednodniowe szkolenie obejmujące swym zakresem poniższe tematy:

  Miary i pojęcia występujące w sektorze gazu ziemnego.
  Czym jest LNG ?

  Kompleksowy projekt LNG
  Upstream. Skraplanie gazu. Transport morski. Regazyfikacja LNG.

  Bezpieczeństwo LNG

  Ekonomika projektów LNG.
  Typologia projektów LNG. Koszty inwestycyjne. Koszty operacyjne. Finansowanie.

  Projekty LNG na świecie
  Centra produkcji LNG. Terminale rozładunkowe. Prognozy popytu i podaży LNG.

  Projekty LNG w Polsce
  Źródła dostaw – „duży” vs. „mały” import LNG. Lokalne projekty w zakresie gazu skroplonego.

  Adresaci szkolenia:

  Kadra menedżerska koncernów i firm naftowych, przedstawiciele ministerstw i agend rządowych odpowiedzialni za politykę energetyczną, zarządzający funduszami private equity i prywatni inwestorzy zainteresowani inwestycjami w sektor Oil&Gas.

W przygotowaniu:

 • Technologia Gas-to-Liquids – szanse i zagrożenia rozwoju
 • Zarządzanie projektami w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu
 • Strategiczna Karta Wyników w Oil&Gas i Petrochemii
 • Zarządzanie strategiczne kompleksem rafineryjnym
 • Fundusze “private equity” w obszarze Oil&Gas
 • Zarządzanie kreatywnością i innowacjami
 • Zarządzanie transferem technologii
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi i badawczo – rozwojowymi
 • Poszukiwanie nowoczesnych technologii – skuteczne metody
 • Inwestycje technologiczne w przedsiębiorstwie

Dla każdego z obszarów przygotowane zostały odrębne całościowe programy szkoleniowe. Seminaria oparte zostały na modułach grupujących szereg szczegółowych zagadnień.

Z dumą możemy podkreślić, iż w zakresie polskojęzycznych szkoleń obejmujących tematykę OiL&Gas oferujemy unikalny, na rynku polskim, produkt.