W ramach działalności doradczej oferujemy…

 • Opracowanie strategii

  Środowisko w jakim działają dzisiaj firmy z sektora Oil&Gas podlega coraz gwałtowniejszym zmianom. Wzrastająca konkurencyjność struktur rynkowych oraz zmiany zachowań konsumentów tworzą nowe, czasem zupełnie nieoczekiwane, wyzwania wymagające szybkich, acz przemyślanych rozwiązań. Mimo rosnącej złożoności „rutynowych działań” każdego podmiotu Zarządy firm muszą coraz częściej spoglądać w przyszłość i dokonywać właściwej oceny strategicznych implikacji pojawiających się trendów, by nie zaprzepaścić pojawiających się okazji lub w porę zapobiec nadchodzącym zagrożeniom. W ten sposób budowa, wdrażanie i uaktualnianie strategii powoli staje się „codzienną rutyną”. Budując nowe strategie dla swoich przedsiębiorstw Zarządy są poddawane coraz silniejszej presji z niemal wszystkich stron. Oczekiwania akcjonariuszy, kadry menedżerskiej, pracowników, rządu, czy partnerów biznesowych systematycznie wzrastają i są często sprzeczne, co jeszcze bardziej komplikuje pracę coraz mniejszych (redukcja kosztów) wewnętrznych zespołów strategii.W tej sytuacji wsparcie zewnętrznych wyspecjalizowanych zespołów doradczych może okazać się niezwykle pomocne i zapewnić przewagę nad borykającą się z tymi samymi problemami konkurencją.

  • Analizy strategiczne

   Strategie prowadzące do sukcesu są uzależnione od otoczenia biznesowego, w którym działa dany podmiot. Od tego jak dobrze znane są globalne trendy, czynniki powodzenia w danej branży, ekonomiczne i polityczne uwarunkowania biznesu zależy sukces lub porażka wybranej strategii. Właściwa analiza strategiczna to warunek konieczny, acz nie wystarczający, do opracowania odpowiedniej strategii. Korzystając z rozbudowanych baz danych i bogatego doświadczenia branżowego nasz zespół analityczny jest gotowy do wsparcia Państwa prac w tym obszarze.

  • Analizy benchmarkingowe

   W zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, każda firma winna wiedzieć jak przedstawiają się jej kluczowe parametry w porównaniu do konkurencji. Takie wskaźniki jak stopa zastąpienia rezerw, efektywność wydobycia, koszty w każdym segmencie łańcucha wartości porównane z konkurencyjnymi podmiotami wyznaczają silne i słabe strony danego biznesu (w tym przypadku upstreamowego) i dają asumpt do budowy odpowiedniej strategii. Niezbędnym narzędziem do wyznaczenia tych wartości, które oferujemy naszym klientom, jest analiza benchmarkingowa, na podstawie której porządkujemy wiedzę o firmie i jesteśmy w stanie wyznaczyć potencjał poprawy efektywności.

  • Identyfikacja dźwigni wartości

   W dobrze zdiagnozowanej firmie zawsze można zidentyfikować obszary bądź procesy, których usprawnienie lub całkowita restrukturyzacja w największym stopniu przyczyni się do wzrostu wartości całego przedsiębiorstwa. Budując razem z Zarządem i kadrą menedżerską strategię będziemy poszukiwać tych „dźwigni wartości”, które dadzą największy impuls do rozwoju firmy i w możliwie najszybszy sposób przełożą się na bieżące wyniki operacyjne.

  • Identyfikacja i opracowanie celów strategicznych, kluczowych wskaźników sukcesu (KPI) oraz najważniejszych inicjatyw i projektów prowadzących do realizacji strategii

   Dobrze skonstruowana i możliwa do implementacji strategia to spójny zestaw celów strategicznych, czyli tego co dany podmiot chce osiągnąć, wskaźników w możliwie najlepszy sposób mierzących poziom sukcesu (bądź porażki) oraz dopasowanych do tego inicjatyw czyli projektów, które są niczym innym jak próbą urzeczywistnienia strategii w bieżących działaniach firmy. Zbudowanie właściwej strategii, w której te wszystkie elementy są odpowiednio dobrane i powiązane w logiczne zależności jest dużym wyzwaniem i wymaga dużego zaangażowania całej kadry zarządczej firmy. Rolą firmy doradczej nie jest wyręczanie managementu w doborze poszczególnych komponentów strategii, lecz takie zorganizowanie procesu opracowania tego dokumentu, by faktycznym jego autorem była kadra menedżerska danego podmiotu. Jesteśmy przekonani, iż tylko wtedy wypracowana wspólnie strategia będzie prowadzić do sukcesu firmy.

  • Identyfikacja projektów prowadzących do szybkiego przyrostu wartości (tzw. „quick wins”)

   Presja akcjonariuszy na poprawę bieżących wyników spółki może zagrozić realizacji nawet najlepszej strategii. By pogodzić krótkookresowe oczekiwania z wieloletnią perspektywą nowej strategii warto poszukać inicjatyw, które prowadząc do realizacji strategii w długim okresie przynoszą duży wzrost wartości już w najbliższych okresach. Pomysły na takie inicjatywy są czasami tak oczywiste, iż dopiero spojrzenie z zewnątrz pozwala je dostrzec i zrealizować.

  • Przygotowanie modeli finansowych w oparciu o metodologię VBM

   Zarządy firm odczuwają rosnącą potrzebę oceny podejmowanych działań pod kątem ich wpływu na wartość przedsiębiorstwa. Odpowiednim narzędziem do przeprowadzenia takiej analizy, które możemy zaoferować swoim klientom, są modele finansowe danego przedsięwzięcia oparte o metodologię Value Based Management. Bazując na przeprowadzonych wcześniej analizach strategicznych i benchmarkingowych oraz identyfikacji strategicznych dźwigni jesteśmy w stanie przygotować dla kadry menedżerskiej w pełni profesjonalne modele VBM pozwalające na kwantyfikację wpływu podejmowanych działań na wartość firmy.

  • Przygotowanie programu wdrożenia strategii

   Nawet najlepsza strategia pozostanie tylko papierowym dokumentem bez przygotowania właściwego programu jej implementacji. W wielu wypadkach nowa strategia wymaga gruntownej przebudowy dotychczasowego sposobu funkcjonowania danego podmiotu, wdrożenia zupełnie nowych procesów, zmiany podejścia do klientów i partnerów, wyliczenia dotychczas nieznanych parametrów i wskaźników. By nie zdezorganizować działającego biznesu i sprawnie przeprowadzić firmę przez trudny okres zmian konieczny jest przemyślany i precyzyjny program wdrożenia uwzględniający tak istniejące ograniczenia jak i wyzwania nowej strategii.

 • Wdrażanie strategii, w tym przygotowanie systemów zarządzania strategicznego (VBM, SKW)

  By myślenie kategoriami strategicznymi nie stało się jednorazowym epizodem w działalności danego podmiotu,
  a pozostało nową filozofią funkcjonowania całej firmy proponujemy naszym Klientom wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania strategicznego opartych o metodologię Value Based Management i/lub Balanced Scorecard.

  Potwierdzona również w sektorze Oil&Gas skuteczność tych metod znacząco (przy udanym wdrożeniu) zwiększa szansę nie tylko na efektywną implementację strategii, ale nade wszystko na lepsze i szybsze niż konkurencja dopasowanie się do gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Proponujemy także zastosowanie metodologii VBM i/lub SKW do opracowywania i wdrażania strategii dotyczących inwestycji w nowe technologie, mające istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstw. Wykorzystanie technik VBM i/lub SKW umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie transferem technologii i wartościami niematerialnymi.

 • Zarządzanie projektami, w tym projektami w obszarze upstream

  Pracując wspólnie z Klientem pomagamy mu zidentyfikować i skutecznie wykorzystać pojawiające się realne szanse na wzrost wartości w całym łańcuchu wartości sektora Oil&Gas. Naszą pracę rozpoczynamy od dokładnej analizy umiejętności, wiedzy i bieżącej sytuacji w firmie Klienta, co pozwala nam określić w jaki sposób najlepiej wykorzystać zastane zasoby, a jak uzupełnić i zastąpić braki w realizacji kreujących wartość projektów. Stosując wieloetapowe podejście staramy się uzyskać pełne zaangażowanie zespołów projektowych naszych Klientów. Wykorzystując zgromadzoną wiedzę i umiejętności kierujemy uwagę zespołów projektowych na kluczowe charakterystyki danego przedsięwzięcia, jego ryzyka i potencjał wzrostu wartości tak, by realizacja danego projektu dobrze wpisywała się w strategię całej firmy.

  W projektach związanych z poszukiwaniami i wydobyciem surowców węglowodorowych wysoki poziom wielowymiarowego ryzyka tych przedsięwzięć jest cechą immanentną. Stale rosnąca konkurencja, malejąca ilość obiecujących odkryć i wzrastające koszty czynią ten segment obszaru Oil&Gas prawdziwym wyzwaniem dla potencjalnych inwestorów. By upstream tworzył, a nie niszczył wartość firmy, konieczne są decyzje inwestycyjne oparte o głęboką wiedzę i eksperckie analizy wszystkich dostępnych opcji. Współpracując ze znanymi polskimi i zagranicznymi firmami oraz ekspertami geologicznymi zapewniamy naszym Klientom odpowiednie wsparcie i wiedzę w realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych.

  Nasza metodologia pracy opiera się na kilku zasadach:

  • pełnej i rzetelnej analizie wszystkich zewnętrznych uwarunkowań danego projektu wliczając w to znane do tego momentu czynniki geologiczne, polityczne i gospodarcze,
  • opracowaniu wspólnej z Klientem wizji danego przedsięwzięcia, które będzie wpisane w strategię firmy, jej cele i mierniki,
  • realistycznym podejściu, a nade wszystko zrozumieniu przez Klienta wszystkich ryzyk związanych z danym przedsięwzięciem,
  • analizie w oparciu o modele finansowe (zakładając dostępność danych) różnych opcji inwestycyjnych z uwzględnieniem alternatywnych scenariuszy,
  • doborze odpowiedniej strategii i implementacji wybranego scenariusza działań dla danego projektu.
 • Zarządzanie transferem technologii i innowacjami, w tym projektami w obszarze R&D

  Analizując z Klientem założoną strategię rozwoju pomagamy skuteczniej i efektywniej zarządzać projektami technologicznymi, zarówno o charakterze innowacyjnym i projektami prowadzonymi na etapie badawczo-rozwojowym.

  Obecnie rozwój technologii, a w szczególności wzrost ich znaczenia w rozwoju przedsiębiorstw, wymaga odpowiedniego podejścia do ich efektywnego zarządzania. Chcemy wspierać naszych Klientów w sprawnym prowadzeniu wdrożeń, inwestycji w nowe technologie, realizacji projektów badawczych i przygotowywaniu ich do implementacji oraz ukierunkowywania w rozwoju technologii, związanego ze wzrostem wartości przedsiębiorstw. Praktykując indywidualne podejście do każdej z technologii czy projektu R&D staramy się w pełni angażować zespoły projektowe Klientów oraz uzyskiwać maksymalny potencjał wzrostu efektywności zarządzania w tym obszarze. Bazując na zgromadzonym doświadczeniu i współpracując z polskimi i zagranicznymi ekspertami ds. technologii, wdrożeń i innowacji zapewniamy naszym Klientom należytą wiedzę i wsparcie w prowadzeniu projektów technologicznych.

  W naszym działaniu bazujemy na:

  • całkowitej analizie projektu technologicznego, zarówno pod względem zaawansowania stanu technologii, aspektów rynkowych, uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych czynników gospodarczo-politycznych,
  • ustaleniu, wraz z Klientem, założeń dotyczących realizacji projektu technologicznego, z uwzględnieniem strategii firmy,
  • rzetelnym przedstawieniu Klientowi potencjalnych efektów z realizacji projektu technologicznego, ze szczególnym naciskiem na ryzyka z tym związane, Identyfikacja dźwigni wartości,
  • analizie najkorzystniejszych warunków i dostępnych możliwości realizacji projektu wraz z doborem odpowiedniej strategii i metody jego prowadzenia.
 • Zarządzanie portfelami projektów na zlecenie inwestorów w tym funduszy typu private equity

  W obszarze Oil&Gas, a szczególnie w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym niemal wszystkie inwestycje są obarczone dużą dozą niepewności, a co za tym idzie wysokim stopniem ryzyka. Najlepszą metodą na ograniczenie tego ryzyka jest zapożyczone z rynku papierów wartościowych podejście portfelowe, dywersyfikujące ryzyko przy nie zmienionym poziomie oczekiwanej stopy zwrotu. Zaangażowanie się w segment upstream wymaga pełnego zrozumienia i akceptacji tego podejścia.

  Podobne podejście utrzymujemy w odniesieniu do inwestycji typu private equity w obszarze nowych technologii, które są również obarczone wysokim ryzykiem, ale także oferują potencjalnie wysoką stopę zwrotu. Współpracując z naszymi Klientami od samego początku wdrażamy w ich firmach podejście oparte na strategii portfelowej tworząc zarówno formalną, jak i funkcjonalną strukturę do realizacji wielu projektów oraz aktywnie wspierając naszych Klientów przy wstępnej selekcji i doborze optymalnej struktury inwestycji.

 • Wsparcie przy negocjacjach, w tym negocjacjach kontraktów poszukiwawczo – wydobywczych dla inwestorów obszarze upstream

  Każdy inwestor w obszarze Oil&Gas musi mieć świadomość ogromnego wpływu regulacji fiskalnych występujących w danym kraju na rentowność posiadanych aktywów upstreamowych. Rządy krajów bogatych w surowce energetyczne próbują znaleźć rozsądny kompromis pomiędzy maksymalizacją swych wpływów budżetowych, a zachowaniem zadowalającego poziomu inwestycji. Firmy inwestujące w obszar upstream poszukują nowych, obiecujących pod względem geologicznym obszarów próbując wynegocjować w ramach zawieranych kontraktów jak najlepsze warunki dla rozwoju swojego biznesu.

  Współpracując ze znanymi firmami prawniczymi specjalizującymi się w kontraktach poszukiwawczo-wydobywczych wspieramy naszych Klientów w tym procesie zapewniając odpowiednie dane i modelowe wyliczenia odnośnie wpływu proponowanych rozwiązań na ekonomikę danego projektu,jak również sugerując rozwiązania przyczyniające się do minimalizacji ryzyk i powodzenia przyszłych inwestycji. Oferujemy także pełne wsparcie
  w zakresie zakupów licencyjnych w ramach inwestycji zawierających wartości licencjonowane. Jest to nieodzowna część kontraktów poszukiwawczo-wydobywczych, często mająca istotny wpływ na całokształt inwestycji biorąc pod uwagę koszty przeniesienia i/lub nabycia wartości niematerialnych

 • Przygotowanie analiz finansowych i modeli dla projektów

  Każdy inwestor w obszarze Oil&Gas musi mieć świadomość ogromnego wpływu regulacji fiskalnych występujących w danym kraju na rentowność posiadanych aktywów upstreamowych. Rządy krajów bogatych w surowce energetyczne próbują znaleźć rozsądny kompromis pomiędzy maksymalizacją swych wpływów budżetowych, a zachowaniem zadowalającego poziomu inwestycji. Firmy inwestujące w obszar upstream poszukują nowych, obiecujących pod względem geologicznym obszarów próbując wynegocjować w ramach zawieranych kontraktów jak najlepsze warunki dla rozwoju swojego biznesu.

  Współpracując ze znanymi firmami prawniczymi specjalizującymi się w kontraktach poszukiwawczo-wydobywczych wspieramy naszych Klientów w tym procesie zapewniając odpowiednie dane i modelowe wyliczenia odnośnie wpływu proponowanych rozwiązań na ekonomikę danego projektu,jak również sugerując rozwiązania przyczyniające się do minimalizacji ryzyk i powodzenia przyszłych inwestycji. Oferujemy także pełne wsparcie
  w zakresie zakupów licencyjnych w ramach inwestycji zawierających wartości licencjonowane. Jest to nieodzowna część kontraktów poszukiwawczo-wydobywczych, często mająca istotny wpływ na całokształt inwestycji biorąc pod uwagę koszty przeniesienia i/lub nabycia wartości niematerialnych

 • Przygotowanie i weryfikacja studiów i biznesplanów dla projektów

  Zakończone sukcesem transakcje muszą być oparte na rzetelnej i racjonalnej wycenie przedmiotowych aktywów. Na coraz bardziej kompleksowym i konkurencyjnym rynku Oil&Gas oraz nowych technologii koniecznością stają się coraz pełniejsze i coraz bardziej wiarygodne dane oraz w pełni niezależna ekspercka wiedza i umiejętności przygotowania modeli finansowych prawidłowo odzwierciedlających ekonomikę konkretnego projektu.

  Mając wieloletnie doświadczenie w tego typu pracach w sektorze Oil&Gas oraz nowych technologii (i nie tylko) oferujemy naszym Klientom pełne wsparcie w przygotowaniu odpowiednich narzędzi.

 • Wsparcie w projektach typu M&A, w tym organizacja i uczestnictwo w due dliligence (kwestie techniczne i biznesowe)

  Przejęcia i połączenia istniejących przedsiębiorstw wiążą się zawsze z dużym ryzykiem niedopasowania biznesowego łączonych struktur, przeszacowania wyceny, braku możliwości realizacji zakładanych synergii lub ujawnienia się ukrytych problemów natury technologicznej bądź prawnej. By zminimalizować owe ryzyka przed podjęciem ostatecznych decyzji konieczne jest gruntowne i obiektywne due diligence przejmowanych spółek. Oferujemy naszym Klientom wsparcie zarówno w organizacji i przeprowadzeniu tego procesu, jak i bezpośrednie uczestnictwo w zakresie zagadnień ekonomiczno-rynkowych oraz technicznych.

 • Integracja post-akwizycyjna, wsparcie przy przejęciu zarządzania nad nowym podmiotem

  Wygrany przetarg i finalizacja transakcji nabycia określonych aktywów to dopiero początek długiego i zazwyczaj trudnego procesu realizacji wartości dla nowego inwestora. W procesie tym ważne są zarówno długoterminowe cele i inicjatywy wynikające ze zderzenia priorytetów nabywcy z wizją i strategią dotychczasowego zarządu, jak i natychmiastowe działania związane z pierwszym, najtrudniejszym etapem przejmowania i integracji nowego podmiotu w struktury i kulturę organizacyjną przejmującego.

  Aby odnieść sukces i zapewnić odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji konieczne są zarówno kompleksowe, spójne i osiągalne długoterminowe cele, mierniki i inicjatywy konstytuujące nową strategię połączonych podmiotów, jak i szczegółowy plan działań tzw. action plan na pierwszy, najbardziej newralgiczny okres po zamknięciu transakcji. W ramach tych prac proponujemy naszym Klientom:

  • przygotowanie i wsparcie przy organizacji post-inwestycyjnego due diligence przejętych spółek,
  • określenie najważniejszych ryzyk operacyjnych związanych z procesem przejmowania danego podmiotu i działań redukujących potencjalne negatywne skutki tych ryzyk,
  • określenie inicjatyw przynoszących szybki, skokowy wzrost efektywności nowych/połączonych spółek tzw. quick wins,
  • przygotowanie systemu zarządzania i monitoringu prac związanych z pierwszym okresem po przejęciu
 • Wsparcie w przygotowaniu profili kompetencyjnych i selekcji nowych kadr dla projektów i przejętych podmiotów

  W obecnym świecie nawet w tradycyjnych dziedzinach gospodarki o sukcesie w największym stopniu decydują ludzie – właściwie dobrana i odpowiednio zmotywowana kadra to warunek konieczny do sukcesu każdego przedsięwzięcia.Przy projektach M&A dobór odpowiednich ludzi na stanowiska kierownicze przejętych lub nowo-utworzonych podmiotów to jedno z podstawowych wyzwań i problemów Zarządów przejmujących firm W tym zakresie proponujemy:

  • identyfikację kluczowych pozycji, które winny zostać obsadzone przez przedstawicieli nabywającego,
  • określenie pożądanego profilu dla każdej pozycji,
  • współpraca z firmą headhunterską przy selekcji kadry,
  • przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych wprowadzających nowych managerów
  • w specyfikę poszczególnych aktywów i spółek zakupionego podmiotu,
  • szkolenia z wybranego zakresu (segmentu) rynku Oil&Gas i Inwestycji Technologicznych dla nowych managerów.
 • Wsparcie przy opracowaniu komunikacji z inwestorami (IR) i opinią publiczną (PR)

  Sukces na rynku to nie tylko dobra, skutecznie i konsekwentnie wdrażana strategia, ale także umiejętna komunikacja swych osiągnięć tak na rynku kapitałowym (relacje z inwestorami) jak i wśród opinii publicznej (warstwa Public Relations). Nasze wsparcie w tym zakresie koncentruje się na tym, by owa komunikacja nasycona była w pełni profesjonalną i wiarygodną treścią, budując jednocześnie odpowiedni wizerunek naszych Klientów.

 • Doradztwo strategiczne w zakresie IPO

  W procesie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa następuje zwykle moment, w którym spółka wyczerpuje dotychczasowe źródła pozyskania nowych kapitałów i pomimo narastających barier dotyczących możliwości powiększenia zadłużenia, odczuwa potrzebę dalszego finansowania. W takiej sytuacji dany podmiot może skorzystać z oferty rynku publicznego, który daje możliwość wyjścia z emisją papierów wartościowych adresowaną do nieograniczonego kręgu potencjalnych nabywców. Upublicznienie spółki jest procesem skomplikowanym i kosztownym.

  Rynki kapitałowe kierują się regułami i przepisami, które dla niewtajemniczonych mogą okazać się przeszkodą nie do pokonania. Rozpoczęcie procesu przygotowywania prospektu emisyjnego od zapewnienia, że spółka ma zbadane dane finansowe (za minimum trzy lata) jest kluczowe dla przeprowadzenia procesu publicznej oferty. Im szybciej dana firma przygotuje się do spełniania tego wymogu, tym lepiej i szybciej będzie mogła wykorzystać sytuacje rynkową i wejść na rynek maksymalizując wpływy z emisji papierów wartościowych. Niezbędne jest także przygotowanie spółki tak, aby była ona w stanie sprostać wymogom rynku kapitałowego odnośnie obowiązków informacyjnych, na przykład poprzez stworzenie odpowiednich procedur kontroli wewnętrznej, systemów informowania i rachunkowości.

  Naszym Klientom proponujemy kompleksowe wsparcie wszelkich procesów towarzyszących upublicznianiu spółek.

 • Doradztwo strategiczne w projekcie pozyskania i rozwoju Aktywów Węglowych

  Mając na uwadze powyższe Instytut Studiów Energetycznych przedkłada niniejszą ofertę na doradztwo strategiczne w procesie pozyskania i rozwoju Aktywów Węglowych

  Zakres usług ISE:

  Etap I – Zorganizowanie i poprowadzenie pełnego due diligence Aktywów Węglowych, a w szczególności:

  • Weryfikacja, analiza i opis uzupełnionej dokumentacji licencyjnej dla Aktywów
  • Weryfikacja, analiza i opis dokumentacji technicznej i techniczno-ekonomicznej dla Aktywów
  • Wizja lokalna Aktywów uzupełniona o spotkania z właścicielami i kadrą kierowniczą obu Aktywów.
  • Przygotowania pełnego Raportu z due diligence wraz z oceną przedmiotowych Aktywów i rekomendacjami odnośnie sposobu ich rozwoju, wysokości niezbędnych nakładów inwestycyjnych oraz możliwości monetyzacji i maksymalizacji zwrotu z potencjalnych inwestycji.

  Etap II – Przygotowania własnych wersji modeli finansowych dla Aktywów:

  • Weryfikacja modelu (modeli?) finansowego ewentualnie innej dokumentacji finansowo-ekonomicznej dla Aktywów – o ile takowe istnieją.
  • Weryfikacja istniejących modeli finansowych oraz założeń techniczno-ekonomicznych dla Aktywów.
  • Przygotowanie własnych założeń (makroekonomicznych, rynkowych, technicznych, operacyjnych i finansowych) dla nowych modeli.
  • Przygotowanie modelu finansowego dla Aktywów.

  Etap III – Określenie optymalnej ścieżki rozwoju i sposobów finansowania dla projektów:

  • Przygotowanie w oparciu o stworzony w II Etapie model finansowy analizy scenariuszy rozwoju dla Aktywów. Określenie najbardziej optymalnego, z punktu widzenia stopy zwrotu i ryzyka inwestycyjnego, wariantu rozwoju tego projektu.
  • Przygotowanie dwu scenariuszowej projekcji finansowej (scenariusz bazowy oraz scenariusz pesymistyczny (tzw. worst case) dla Aktywów.
  • Określenie najbardziej optymalnego, z punktu widzenia stopy zwrotu i ryzyka inwestycyjnego, wariantu rozwoju tego projektu.
  • Przygotowanie dwu scenariuszowej projekcji finansowej (scenariusz bazowy oraz scenariusz pesymistyczny (tzw. worst case) dla Aktywów.
  • Identyfikacja i kwantyfikacja potencjalnych synergii pomiędzy projektami – z punktu widzenia właściciela np. logistyka, polityka sprzedażowa, polityka zakupowa, przepływy finansowe, itd.

  Etap IV – Wsparcie w procesji negocjacji warunków zakupu/inwestycji w Aktywa Węglowe przez Inwestora z dotychczasowymi właścicielami (jeżeli będzie taka potrzeba):

  • Przygotowanie rekomendacji odnośnie ceny, wielkości niezbędnych inwestycji, zidentyfikowanych ryzyk i sposobów ich ograniczenia zwłaszcza w procesie negocjacyjnym.
  • Wsparcie w negocjacjach ze sprzedającymi – identyfikacja i kwantyfikacja poszczególnych wariantów negocjacyjnych i ich wpływu na końcową wartość, stopę zwrotu i ryzyko dla Inwestora.
  • Nadzór od strony biznesowej i operacyjnej nad procesem zamknięcia transakcji.

  Etap V – Wsparcie w procesie pozyskania finansowania dla rozwoju Aktywów Węglowych:

  • Przygotowanie Memorandów Inwestycyjnych oraz pozostałej dokumentacji w zakresie technicznym i finansowo-ekonomicznym na potrzeby organizacji finansowania obu projektów.
  • Przygotowanie rekomendacji (prezentacja zarządcza) odnośnie najbardziej optymalnej struktury finansowania projektów.
  • Wsparcie w procesie prezentacji projektów inwestycyjnych potencjalnym dostawcom kapitałów, a w szczególności: bankom inwestycyjnym, funduszom private-equity, indywidualnym inwestorom i innym podmiotom wybranym przez Inwestora.
  • Wsparcie w przygotowaniu i poprowadzeniu procesu emisji akcji na rynku publicznym (jeżeli taki wariant zostanie wybrany) od strony rynkowej, technicznej i finansowej, bez aspektów prawnych oraz księgowych, w tym:
   Wsparcie w procesie przygotowania Prospektu Inwestycyjnego oraz pozostałej dokumentacji (od strony rynkowej, technicznej i finansowej, bez części prawnej i związanej z rachunkowością)
   Przygotowanie koncepcji prezentacji projektów (spółki będącej wehikułem inwestycyjnym dla w/w Aktywów) dla potencjalnych inwestorów giełdowych.
   Wsparcie w procesie prezentacji projektów dla potencjalnych inwestorów giełdowych.
   Przygotowanie i wsparcie w przeprowadzeniu działań w zakresie PR.
   Wsparcie w procesie negocjacji z wybranymi dostawcami kapitałów (jeżeli taki wariant zostanie wybrany), a w szczególności z:
   bankami inwestycyjnymi,
   funduszami private equity,
   indywidualnymi inwestorami,
   innymi podmiotami wybranymi przez Inwestora.
   Nadzór od strony biznesowej i operacyjnej nad procesem zamknięcia transakcji.

  Etap VI – Wsparcie w procesie rozwoju Aktywów Węglowych:

  • Przygotowanie koncepcji zarządzania projektami rozwoju Aktywów w tym:
   Rekomendacje odnośnie struktury zarządzania projektami.
   Rekomendacje odnośnie kwalifikacji i profilu zawodowego osób oddelegowanych przez Inwestora do zarządzania projektami.
   Rekomendacje odnośnie zakresu i częstotliwości raportowania do Inwestora stanu postępów i innych istotnych informacji odnośnie projektów.
   Wsparcie we wdrożeniu przyjętej koncepcji zarządzania projektami, w tym:
   Wsparcie w przygotowaniu stosownej dokumentacji (karty projektów, regulaminy i zarządzenia, procedury, raporty)
   Wsparcie w procesie rekrutacji kadry: osób reprezentujących Inwestora w obu projektach
   Wsparcie w przygotowaniu i weryfikacji harmonogramów projektów
   Wsparcie w przygotowaniu i nadzorowaniu nad kluczowymi procesami związanymi z rozwojem projektów:
   Wsparcie w przygotowaniu i monitoringu procesu pozyskania brakującej dokumentacji geologicznej.
   Wsparcie w przygotowaniu i monitoringu procesu pozyskania brakujących licencji i pozwoleń (bez aspektów prawnych).
   Wsparcie w przygotowaniu przetargu lub innej ścieżki wyboru Kontraktora na budowę kopalni (np. w formule EPC lub innej wybranej przez właścicieli) dla Aktywów.
   Wsparcie w przygotowaniu i monitoringu procesów zakupów materiałów i usług dla inwestycji (zakres w zależności od przyjętej koncepcji budowy lub rozbudowy).
   Wsparcie w przygotowaniu i monitoringu procesów budowy lub rozbudowy Aktywów

  Inne prace dotyczące Inwestycji w Aktywa Węglowe, w uzgodniony i zaakceptowanym przez obie strony zakresie.