Marcin Krupa

Marcin Krupa

Wykształcenie:

1997 University of Wisconsin, La Crosse, USA
Stypendium East Central European Scholarship Program
1990-1995 Katolicki Uniwersytet Lubelski, magister ekonomii

Doświadczenia zawodowe:

2007 Partner – Instytut Studiów Energetycznych

2005-2007 Doradca AKJ Capital S.A.
Uczestniczył w projektach dotyczących wydobycia i przerobu ropy naftowej
i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego dla polskich klientów.
Projekty w Europie Zachodniej, Rosji, Kazachstanie, krajach bałtyckich,
krajach Afryki Środkowej, Północnej i Subsaharyjskiej.

2002-2005 PKN ORLEN S.A.
2004-2005 Z-ca Dyrektora ds. Planowania Strategicznego,
Odpowiedzialny min. za planowanie średnioterminowe w Koncernie
2002-2004 Doradca Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Odpowiedzialny min. za wdrożenie systemu zarządzania wartością firmy (VBM)
oraz Strategicznej Karty Wyników w PKN ORLEN S.A.
2004-2005 Członek Komitetu Audytowego Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

2002-2004 Konsultant Ministerstwa Skarbu – członek Zespołu ds. odbioru analiz stanu
i perspektyw oraz oszacowania wartości spółek sektora energetycznego

2002 Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej

1998-2002 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej, odpowiedzialny min. za nadzór
nad polityką inwestycyjną otwartych funduszy emerytalnych

Udział w Radach Nadzorczych:

2003-2004 – Orlen Asfalt Sp. z o.o.
1998-2002 – NFI Fortuna S.A.

Marcin Krupa – Lista publikacji